Acties

ACTIEVOORWAARDEN

TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN ACTIES

Deze Toepasselijke Voorwaarden Acties (hierna: de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op acties die worden aangeboden op de website en sociale media van 1eRang.nl. Alvorens deel te nemen aan een actie, dient de deelnemer zich te registreren op de website van 1eRang.nl met naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer en deze Actievoorwaarden te accepteren, tenzij het een externe (kortings)actie betreft. Door deelname aan een actie op de website van 1eRang.nl gaat de deelnemer eveneens akkoord met de onderstaande Actievoorwaarden. Daarnaast kunnen per actie specifieke voorwaarden van toepassing worden verklaard.

1 - Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.

2 - De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie. 1eRang kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit, geboortedatum en een geldige inschrijving op het door zijn/haar opgegeven woon- of verblijfadres.

Elke handeling die wordt gedaan, wordt geacht door de deelnemer te zijn gedaan of met goedkeuring van de deelnemer. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het opgegeven van gegevens komen voor rekening en risico van de deelnemer, tenzij dit gebruik aan 1eRang kan worden toegerekend.

3 - De winnaars ontvangen allereerst van 1eRang.nl per e-mail bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Vervolgens neemt de organisator van het evenement/de voorstelling waar kaarten voor gewonnen zijn, contact op met de winnaars. 1eRang is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Er wordt in dat geval geen vervangende prijs aan de oorspronkelijke winnaar verstrekt.

4 - De winnaar(s) wordt op basis van loting gekozen. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 - De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is 1eRang gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

6 - Indien de winnaar niet reageert, niet kan op de specifieke datum (terwijl deze al in de winactie was genoemd) of niet komt opdagen zonder afmelding, wordt hij/zij voor 2 maanden uitgesloten van deelname aan winacties op 1eRang.nl.

7 - Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor specifieke voorstellingen, films of andere culturele evenementen, kan er bij afgelasting of einde speelperiode geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Dit geldt ook als de deelnemer is verhinderd op de specifieke datum.

8 - De deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel. Wij zullen uw gegevens binnen 30 dagen verwijderen vanaf het moment dat de actie is afgelopen en de prijs is uitgekeerd. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid (zie Privacystatement).

De gegevens van de winnaar worden doorgestuurd naar de organisator van de voorstelling/het event. Deze worden door hen alleen gebruikt om de verdere afhandeling van de winactie te regelen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacystatement van 1eRang.nl van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op 1eRang.nl. 1eRang is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9 - 1eRang is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie, of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

10 - 1eRang is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat 1eRang daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie zal door 1eRang op haar website en/of sociale media op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

11 - Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden aan.

12 - Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunt u contact met de redactie van 1eRang opnemen, bekijk de contactpagina voor contactgegevens. Vermeld in uw bericht altijd de naam van de actie. De redactie van 1eRang zal zo spoedig mogelijk reageren.

13 - Deze Actievoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het Privacystatement. Wanneer u akkoord gaat met deze Actievoorwaarden, verklaart u zich ook akkoord met het Privacystatement.